Podpis elektroniczny

W naszej firmie  ARPOS Sp. z o.o. w ciągu kilkunastu minut otrzymasz podpis elektroniczny wraz z gotowym zestawem certyfikatu kwalifikowanego CenCert oraz załatwisz wszelkie formalności związane z umową.

Podstawą prawną  działalności CenCert jest w szczególności eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014) i ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Certyfikat kwalifikowany m.in. dla:

  • biur podatkowych
  • doradców podatkowych
  • biegłych rewidentów
  • ZUS
  • urzędów miasta i gmin
  • urzędów skarbowych,
  • izb skarbowych,
  • stowarzyszeń.

Dokumenty potrzebne do otrzymania certyfikatu :

– Ważny dowód osobisty lub paszport ( dla Certyfikatu „uniwersalnego”, zawierającego tylko dane osobowe Subskrybenta)

– Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

– Jeśli Certyfikat ma zawierać dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji, oprócz dokumentów jak dla certyfikatu „uniwersalnego”, trzeba przedstawić dodatkowo: Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji, odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd., oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji, Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.