Pod koniec listopada 2017r  CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) udostępni zoptymalizowaną funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do środowiska Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

 Zakładanie kont w systemie:

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL jest niezbędne posiadanie przez osobę reprezentującą podmiot, składającą wniosek, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu.

Certyfikaty do podpisywania wniosków:

W środowisku produkcyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez  centrum certyfikacji zarejestrowane w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji.

Wymagania dla certyfikatu:

  1. zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie:  imię i nazwisko subskrybenta),
  2. jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  3. jest zabezpieczony funkcją skrótu SHA1 (zalecana SHA2),
  4. ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  5. jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.