Informacje/Kontakt

Strona główna/Informacje/Kontakt
Informacje/Kontakt 2018-06-01T09:23:04+00:00

Jeżeli chcą Państwo zadać nam pytanie, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Administratorem Państwa danych osobowych jest ARPOS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Warszawska 34  lok. 302, 25-312 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671220, posiadająca numer NIP: 6572929214 oraz REGON 366910030, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, w całości wpłaconym.

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dostarczania newslettera. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.