Przepisy prawne

Przepisy prawne 2019-02-05T14:07:05+00:00

Obecnie z powodu braku finalnych aktów prawnych nie ma możliwości sprzedaży kas online!

Żaden producent/importer nie otrzymał jeszcze decyzji Głównego Urzędu Miar dopuszczającej urządzenie online do sprzedaży. W związku z tym pytania, niejasności, ale też nieprawdziwe informacje odnośnie tego zagadnienia rosną lawinowo, a podatnicy często są wprowadzani w błąd i kierowani w stronę urządzeń, które ze standardem online w rozumieniu Ustawodawcy nie mają nic wspólnego.

Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

 • Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM
  (homologację).
 • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć
  produkcję.
 • Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy ONLINE
  będą mogły być wprowadzone do obrotu.
 • Odliczenia na zakup kas ONLINE oraz ich fiskalizacja będzie
  możliwa dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie-Ministra-Finansów-28.12.2017

Usługi wyłączone ze zwolnienia:

 • usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 •  usługi w zakresie wymiany walut (kantory), z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Wyżej wymienione czynności zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych tracą z dniem 31 marca 2018 roku.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporzadzenie-Ministra-Finansow-28.12.2016

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że gdy jego sprzedaż dla osób prywatnych przekroczy w jednym roku 20 000 zł, ma obowiązek zainstalować kasę fiskalną – po upływie 2 miesięcy licząc od końca tego miesiąca, w którym limit 20 000 zł został przekroczony. To samo dotyczy nowych firm, które w pierwszym roku mają limit liczony proporcjonalnie do okresu prowadzenia sprzedaży.

Rozporządzenie MRiF zawiera m.in. katalog dostaw towarów i usług, które są wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy, tzn. dostawa tych towarów i świadczenie usług konsumentom oznaczają, że trzeba wydawać paragony klientom bez względu na wielkość obrotów.

Usługi wyłączone ze zwolnienia:

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
 • naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie)
 • usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, zwolnione z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej są od 1 stycznia 2017 r. usługi opieki medycznej (np. rehabilitacyjne) oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą oraz niezatrudniające pracowników. Projektodawcy wyjaśniają, że zwolnienie usług masażu wykonywanych przez osoby niewidome jest uzasadnione tym, że nie ma obecnie rozwiązań technicznych pozwalających na samodzielne korzystanie z kas rejestrujących przy takiej dysfunkcji.
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem czynności notarialnych
 • doradztwo podatkowe
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56) świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, także sezonowo, oraz catering
 • przewozy pasażerskie w samochodowej komunikacji
 • przewóz osób i ich bagażu podręcznego taksówkami
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56) świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, również sezonowo, oraz usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

Dostawa towarów wyłączonych ze zwolnienia:

 • gaz płynny, paliwa silnikowe
 • części do silników, nadwozia do pojazdów silnikowych, silniki spalinowe
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych
 • przyczepy, naczepy, kontenery oraz ich części
 • sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny
 • wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
 • nośniki danych analogowych i cyfrowych
 • wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe
 • perfumy i wody toaletowe

Ulga 700 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem jednym z warunków dokonania odliczenia ulgi 700 zł na kasę fiskalną/drukarkę fiskalną jest rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązującym terminie. To oznacza, że nawet jednodniowe spóźnienie z instalacją urządzenia fiskalnego skutkuje bezpowrotną utratą prawa do ulgi.